ja-cpanel-top

Menaxhimi Materialo Financiar i Prodhimit

E-mail Printo PDF

Proçesi i prodhimit zhvillohet kryesisht në tri faza.
Faza e parë: Përfshin blerjën e lëndës së parë - Kalkulimi i lëndës së parë dhe futjen e mallit në depon   e lëndës së parë.
Faza e dytë: Dërgimi i lëndës së parë në prodhim, gjegjësisht me dokumentin Fletëdërgesa/Fletëpranimi të lëndës së parë nga DEPO E LËNDËS SË PARË dërgohet lënda e parë në prodhim.
Faza e tretë: Karakterizohet prodhimi i produktit të gatshëm sipas normativave të paracaktuar e cila zhvillohet duke dërguar me Fletëdërgesën/Fletëpranimin e prodhimit të gatshëm nga DEPO E PUNËS NË PROÇES në DEPON E PRODUKTEVE TË GATSHME për shitje.
Zhvillimi i tërë këtij procesi përcjellët me kontizim automatik, prandaj egziston mundësia e evidencës të stoqeve në të gjitha depotë; përcjellja e porosive të blerësëve; përllogaritja e kostos së prodhimit të gatshëm dhe të gjysëm prodhimit etj.
Të gjitha raportet mund të gjenerohen nga një ditë deri në një vit kalendarik.

 

 

Ju jeni këtu: Menaxhimi Materialo Financiar i Prodhimit