ja-cpanel-top

RIKONT Produktet

RIKONT është pako e produkteve softverike aplikative për kontabilitet zhvilluar nga INFORMATIKA Computers Sh.p.k. Mitrovicë/Prishtinë.

Këto produkte jane Windows aplikacione 100% vendore të bazuara në teknologjitë më bashkëkohore të bazuara në arkitekturën Client/Server të punuara në platformën programuese Delphi/C# duke shfrytëzuar .NET libraritë, kurse shënimet ruhen në bazën e Microsoft SQL Server, të dedikuara kompanive dhe institucioneve të ndryshme që kanë nevojë për sisteme informative stabile dhe afatgjate. Produktet softverike RIKONT tani jane te verifikuara dhe qjenden në përdorim në shumë institucione dhe ndermarrje në Kosovë, Maqedoni, dhe së shpejti edhe në tregun e Shqipërisë.

1 Kontabiliteti i integruar materialo financiar dhe komercial - baza
2 Shitja mobile me PDA (paisje mobile)
3 Menaxhimi Materialo Financiar i Prodhimit
4 Menaxhimi Materialo Financiar i Depos Doganore
5 Menaxhimi materialo-financiar i Investimeve
6 Kontabiliteti Financiar për Organizatat Jo Fitim-Prurëse
7 Pagat
8 Kontrolli i qasjes dhe evidentimi i kohës së punës & pagat
9 Menaxhimi i resurseve njerëzore
10 Asetet - Mjetet themelore
11 Produktet
12 Menaxhimi i kontratave dhe sistemi i faturimit masiv
13 Menaxhimi materialo-financiar i arkave për hipermarkete
14 Menaxhimi financiar i hyrjeve/daljeve të automjeteve në terminale doganore, parkingje dhe vendqëndrime tjera
15 Menaxhimi materialo financiar i ndërmarrjeve hoteliere, recepcioneve dhe restoranteve
16 Menaxhimi materialo-financiar i ndërmarrjeve farmaceutike dhe barnatoreve
17 Menaxhimi materialo-financiar i serviseve dhe auto salloneve
18 Menaxhimi materialo-financiar i pompave të derivateve të naftës
19 Menaxhimi materialo-financiar i prodhimit – Gurëthyesit
20 Menaxhimi materialo-financiar i prodhimit të miellit dhe krundeve
21 Menaxhimi financiar për shpedicione ndërkombëtarë
22 Raportet menaxheriale, krahasimet dhe koeficientet financiare
Ju jeni këtu: Produktet