ja-cpanel-top

Cisco

IT Essentials I & II

E-mail Printo PDF
IT Essentials I & II është kurs me planprograme te Cisco Academy, dhe ka të bëjë me kumpjutorët në tërësi: Pjesët përbërëse, nga më të thjeshtat deri te ato më të sofistikuarat dhe funksioni i tyre. Si punojnë ato, marrëdheniet e tyre në mes veti, si i ndajnë detyrat dhe si e dinë se cila detyre i takon cilës pjese. Në detaje flitet për sistemet operative - si "shef" në PC -, pastaj problemet harduerike e softuerike dhe metodat për mënjanimin e tyre. Me një fjalë ky kurs është për ata të cilëve iu ka interesuar gjithëmonë se si punon kompjutori, dhe jo vetëm kaq, por pas mbarimit të këtij kursi do të jeni në gjendje që të filloni të riparoni vetë kompjutorin.

CCNA Trajnime

E-mail Printo PDF

CCNA është i ndarë në katër semestra: CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4. Ky kurs shtjellon materien e rrjetave kompjuterike, me përqendrim kryesor në LAN - Local Area Network - , pa lënë anash edhe rrjetat WAN - Wide Area Network. Studentët kanë mundësinë qe nëpërmes këtij kursi të mësojnë se si planifikohet rrjeta, si bëhet implementimi i saj, do t'iu qartësohet se si rrugëton informata nga një kompjutor në tjetrin, pa marrë parasysh largësinë në mes tyre. Njëkohësisht do të njihen me protokolet e standardet që përdoren sot në implemntimin e rrjetava si dhe pajisjet që bëjnë të mundshëm komunikimin.

Pjesa më e madhe e kurseve bazohet në punën praktike të vetë studenteve nën udhëheqjen e Instruktorit të qertifikuar. Për hollësi të mëtutjeshme percill lidhjet në dritaren e djathtë si dhe adresat në vijim: cisco.com dhe cisco.netacad.net

Ju jeni këtu: Trajnime Cisco trajnime